Od tohto dátumu sa opäť zvyšuje pandemické nemocenské a pandemické OČR. Splniť musíte len túto podmienku

SITA Ešte viac

Foto: maxpixel

Pandemická nemocenská dávka a pandemické ošetrovné (OČR) by mali dosiahnuť 75 percent hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) aj za máj tohto roka.

Vláda by totiž v stredu mala schváliť nariadenie, ktorým sa tieto dávky zvýšia z 55 percent na 75 vymeriavacieho základu aj za máj. Pandemické dávky tak majú rovnako ako za apríl predstavovať takmer 100 percent čistého príjmu. Vláda chce týmto krokom ľudí motivovať k tomu, aby dodržiavali karanténne opatrenia.

Schvaľuje to vláda

Okrem toho by mala vláda v stredu schváliť aj návrh štátneho záverečného účtu SR za minulý rok. Ten prezentuje sumárne výsledky hospodárenia subjektov verejnej správy a údaje o dlhu verejnej správy SR, ktoré sa v rámci tzv. „jarnej notifikácie“ predkladajú Eurostatu do 1. apríla bežného roka. Eurostat zverejnil výsledky všetkých členských krajín EÚ 22. apríla tohto roka a potvrdil predbežné údaje o deficite Slovenska na úrovni – 6,2 % HDP a dlhu na úrovni 60,6 % HDP.

Foto: pixabay

V rámci Európskej únie (27 krajín) dosiahol priemerný schodok 6,9 % HDP, čo je medziročne viac o 6,4 p. b. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bude návrh štátneho záverečného účtu po schválení vládou SR predložený do 20. mája 2021 na rokovanie NR SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.

Ďalšie podmienky

Kabinet by mal byť informovaný aj o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2020. Celkový objem záväzkov spolu na úrovni istiny je k 31. decembru 2020 vo výške 1,57 mld. eur. Záväzky rezortu zdravotníctva zahŕňajú záväzky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR. Tiež záväzky delimitovaných zdravotníckych zariadení na obce a vyššie územné celky a transformovaných na neziskové organizácie, záväzky zdravotníckych zariadení transformovaných na akciové spoločnosti a záväzky zdravotných poisťovní.

0
Komentovať (0)

Dnes by ste nemali premeškať: